Visão geral

Pausa Inn

Shear Yeshuv 63, 12240 She’ar Yashuv, Haûafon (Northern), Israel
+972 546 904 434

Chamar

Tarifas

Ver tarifas

Entrada
Saída
Mapa